قابل توجه متقاضیان شرکت در سمینار :

لطفا مندرجات خواسته شده را با دقت و صحیح کامل نمایید . مسئولیت هر گونه اشتباه بر عهده فرد می باشد .

جنسیت
نام (فارسی) نام خانوادگی (فارسی)
نام (انگلیسی) نام خانوادگی (انگلیسی)
نام پدر کد ملی
شغل محل فعالیت
شماره عضویت
میزان تحصیلات رشته تحصیلی
پست الکترونیک شماره تلفن همراه
   
هزینه ثبت نام